ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၸိူဝ်းပႃးဝႆႉ တူဝ်ယေႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းမီး ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၸိူဝ်းပႃးဝႆႉ တူဝ်ယေႃး"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 105 ႁူဝ်။