ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:တူဝ်ယေႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
"WT:SC" ၼႆႉ ပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃးတီႈၼႆႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇWiktionary:Scripts.

သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇ တူဝ်ယေႃႈ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉ[မႄးထတ်း]

သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တူဝ်ယေႃႈပိူင်လူင် ဢၼ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉ။ မၼ်းမီးပႃး သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိူဝ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉသေ။ တူဝ်ယေႃႈဢၼ်မီးတင်းၼမ် ၼင်ႇ WT:AEN => Wiktionary:About English မိူၼ်ၼင်ႇ "WT:A" ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလင်မၼ်း တေၸၢင်ႈမႃး ၶူတ်ႉသွင်တူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သၢမ်တူဝ် ဢၼ်ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

WT:-) Wiktionary:Bad jokes and other deleted nonsense
WT:ADMIN (WT:A) Wiktionary:Administrators
WT:AN Wiktionary:Announcements
WT:BOOK Wiktionary:Bookmarklets
WT:BP Wiktionary:Beer parlour
WT:CAT Special:Categories
WT:CFI Wiktionary:Criteria for inclusion
WT:COW Wiktionary:Collaboration of the week
WT:DR Wiktionary:Discussion rooms
WT:DW Wiktionary:Administrators/Dishwashing
WT:STYLE (WT:ELE) Wiktionary:Entry layout
WT:FAQ Help:FAQ
WT:GP Wiktionary:Grease pit
WT:GPA Wiktionary:Grease pit/timeline
WT:ID Wiktionary:Information desk
WT:LOP Appendix:List of protologisms
WT:RA Wiktionary:Requested entries
WT:RFC Wiktionary:Requests for cleanup
WT:RFCA Wiktionary:Requests for cleanup/archive
WT:RFD Wiktionary:Requests for deletion
WT:RFDA Wiktionary:Requests for deletion/Archives
WT:RFV Wiktionary:Requests for verification
WT:RFVA Wiktionary:Requests for verification/archive
WT:RT Category:Request templates
WT:TAT Help:Tips and tricks
WT:TADDER MediaWiki talk:Gadget-TranslationAdder.js
WT:TRREQ Wiktionary:Translation requests
WT:TR Wiktionary:Tea room
WT:VIP Wiktionary:Vandalism in progress
WT:WARN Wiktionary:Warning
WT:WOD (WT:WOTD) Wiktionary:Word of the day
WT:SC This page, Wiktionary:Shortcuts
WT:WS (WT:WSI) List of Thesaurus pages

တူဝ်ယေႃႈဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်?[မႄးထတ်း]

"တူဝ်ယေႃႈ" တီႈၼႂ်း ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်တီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးသေ လူင်းပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉပဵၼ် မဵဝ်း လွင်ႈပိၼ်ႇၸီႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ တႃႇဢိင်ဢၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇလႆႈ ၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ တူဝ်ယေႃႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ[မႄးထတ်း]

တူဝ်ယေႃႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇပေႃႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်း လွၵ်းၶူၼ်ႉႁႃ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈၼၼ်ႉ မႃးပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈ ၽႂ်းၽႂ်းယူႇ။
ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ Wiktionary:Beer parlour ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈပေႃႉ “WT:BP” သႂ်ႇတီႈၼႂ်း လွၵ်းၶူၼ်ႉႁႃသေၵေႃႈ ၼဵၵ်း "ၶူၼ်ႉႁႃ" ၼႆၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ပေႃႉ “Wiktionary:Beer parlour” ၼင်ႇၼႆၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ တူဝ်ယေႃႈသေ ၵႃႈတီႈၼႂ်း URL (ႁဵင်းလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ)။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၵ်ႉတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:တူဝ်ယေႃႈ ၼင်ႇ ၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ URL မၼ်းပဵၼ်
http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Shortcut
တီႈၼႂ်းလွၵ်း URL (ႁဵင်းလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉ "WT:BP" ၼႆသေၵေႃႈ ႁွင်ႉဢဝ် Wiktionary:Beer parlour လႆႈယူႇ။ ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇ "WT:BP" ယဝ်ႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ် "Enter"။

တူဝ်ယေႃႈၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ တူဝ်ယႂ်ႇ capital letters (“All-Caps”) သေ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈၼႂ်ႈ လွၵ်းၶူၼ်ႉႁႃၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃႉသင်သႂ်ႇၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း တီႈၼႂ်း လွၵ်းၶူၼ်ႉႁႃၼၼ်ႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈ ပေႃႉႁႃ "WT:BP" ၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇ"wt:bp" ၼႆၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး URL ၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈႁႂ်ႈမၼ်းၺႃးမိူၼ်ၵၼ်တင်း တူဝ်လိၵ်ႈတူဝ်ယႂ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈထႅမ်သႂ်ႇ လွၵ်းႁဵင်းၵွင်ႉ တူဝ်ယေႃႈ တီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်တေၶႂ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈထႅမ်သႂ်ႇ "လွၵ်းႁဵင်းၵွင်ႉ တူဝ်ယေႃႈ" တီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇ၊ ပွင်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ဝႃႈ တူဝ်ယေႃႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉ {{shortcut|WT:xxx}}သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ် လွၵ်းႁဵင်းၵွင်ႉ တူဝ်ယေႃႈ (the “shortcut template”) ၼႆႉ ဢဝ်ထႅမ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်း ငဝ်ႈငႃႇ (ၼႃႈလိၵ်ႈ "မႄးထတ်း")ၼၼ်ႉ။

ပိူင်ယၢင်ႇ
{{shortcut|WT:BP}}
{{shortcut|WT:WS}}