ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:ၼႃႈလိၵ်ႈသပ်းၸႅင်ႈ တင်းသဵင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
ၽူႈၸႂ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထႅမ် ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ page ဢၼ်ၼႆႉ သႂ်ႇၸူး requests for deletion(+).
ၶႅၼ်းတေႃႈ တူၺ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၽွမ်ႉၸႂ်။ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅပ်ႈတေ သိုပ်ႇမႄးထတ်း ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ page ဢၼ်ၼႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵၢဝ်ႇႁႃလွင်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း တီႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း RFD လႄႈ ၼႄႉၼွၼ်းပၼ်ဝႃႈ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပႆႇၸႅင်ႈလႅင်းဝႆႉ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉယႃႇပေထွၼ်ပႅတ်ႈ {{rfd}} ၼႆႉတႃႉ။
တူၺ်းပႃး ၼႃႈလိၵ်ႈယူင်ႉၵၢၼ်သပ်းၸႅင်ႈ။
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A[မႄးထတ်း]


B[မႄးထတ်း]


C[မႄးထတ်း]

D[မႄးထတ်း]

E[မႄးထတ်း]


F[မႄးထတ်း]

G[မႄးထတ်း]

H[မႄးထတ်း]


I[မႄးထတ်း]

J[မႄးထတ်း]

K[မႄးထတ်း]

L[မႄးထတ်း]

M[မႄးထတ်း]

N[မႄးထတ်း]

O[မႄးထတ်း]

P[မႄးထတ်း]

Q[မႄးထတ်း]

R[မႄးထတ်း]

S[မႄးထတ်း]

T[မႄးထတ်း]

U[မႄးထတ်း]

V[မႄးထတ်း]

W[မႄးထတ်း]

X[မႄးထတ်း]

Y[မႄးထတ်း]

Z[မႄးထတ်း]