ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:လၢႆးလေႃး တူဝ်မႄႈ/တ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search
လွၵ်းသဵၼ်ႈ လၢႆးလေႃး တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး

[မူၼ်ႉမႄး]

တႃ[မူၼ်ႉမႄး]

တီ[မူၼ်ႉမႄး]

တေ[မူၼ်ႉမႄး]

တႄ[မူၼ်ႉမႄး]

တူ[မူၼ်ႉမႄး]

တေႃ[မူၼ်ႉမႄး]

တၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တၢၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တဵၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တႅၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တုၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တူၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တွၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိုၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိူၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တင်[မူၼ်ႉမႄး]

တၢင်[မူၼ်ႉမႄး]

တိင်[မူၼ်ႉမႄး]

တဵင်[မူၼ်ႉမႄး]

တႅင်[မူၼ်ႉမႄး]

တုင်[မူၼ်ႉမႄး]

တူင်[မူၼ်ႉမႄး]

တွင်[မူၼ်ႉမႄး]

တိုင်[မူၼ်ႉမႄး]

တိူင်[မူၼ်ႉမႄး]

တႆ[မူၼ်ႉမႄး]

တၢႆ[မူၼ်ႉမႄး]

တုၺ်[မူၼ်ႉမႄး]

တူၺ်[မူၼ်ႉမႄး]

တွႆ[မူၼ်ႉမႄး]

တတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တၢတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တဵတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တႅတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တုတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တူတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တွတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိုတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိူတ်[မူၼ်ႉမႄး]

တၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တၢၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တဵၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တႅၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တုၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တူၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တွၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိုၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိူၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

တပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တၢပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တႅပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တုပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တူပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တွပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိုပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိူပ်[မူၼ်ႉမႄး]

တမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တၢမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တဵမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တႅမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တုမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တူမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တွမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိုမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိူမ်[မူၼ်ႉမႄး]

တဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တၢဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တဵဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တႅဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တူဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိုဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တိူဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တႂ်[မူၼ်ႉမႄး]

တြႃ[မူၼ်ႉမႄး]

တြိ[မူၼ်ႉမႄး]

တြေႃ[မူၼ်ႉမႄး]

တႂႃ[မူၼ်ႉမႄး]

တႂၢၵ်[မူၼ်ႉမႄး]

တႂၢင်[မူၼ်ႉမႄး]