တိူၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တိူၵ်ႈ (tōek)

 • noun
 • တိူၵ်ႈ
 • တိူၵ်ႈ(n)
 1. ႁိူၼ်း ႁေႃ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဢၼ်ဢဝ် မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တိူၵ်ႈ (tōek)

 • noun
 • တိူၵ်ႈ
 • တိူၵ်ႈ(n)
 1. ၶိူင်ႈသႂ်ႇၶူဝ်း ဢၼ်မီးၽႃႁူမ်ႇ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တိူၵ်ႈ (tōek)

 • verb
 • တိူၵ်ႈ
 • တိူၵ်ႈ(v)
 1. ႁွတ်ႈထိုင် တီႈသုတ်း တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ထႅင်ႈ။
  “ပေႃးတိူၵ်ႈၽႃ မႃၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶိုၼ်း ၶူပ်းသိူဝ်ဢိူဝ်ႈ”
  "ဝူၼ်ႉၵႂႃႇဝူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝူၼ်ႉသင်လႄႈ တိူၵ်ႈတၼ်တိၵ်းဝႆႉယဝ်ႉ"

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တိူၵ်ႈ (tōek)

 • noun
 • တိူၵ်ႈ
 • တိူၵ်ႈ(n)
 1. ဢွင်ႈတီႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။
  “ဝဵင်းပၢင် လူင်ၼႆႉ မီးဝႆႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပိတၵၢတ်ႈ”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တိူၵ်ႈ (tōek)

 • noun
 • တိူၵ်ႈ
 • တိူၵ်ႈ(n)
 1. ဢွင်ႈတီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈ ၵၢၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈ။
  “ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မီးဝႆႉ တိူၵ်ႈဢိတ်ႇလိၵ်ႈ ဝူင်းဝၼ်း”

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း