ပိူင်ထၢၼ်ႈ:တူဝ်ယေႃႈ တီႈၽႃႇသႃႇလႂ်ၽႃႇသႃႇၼၼ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ တီႈမီးတႂ်ႈ သၢႆငၢႆ ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈယူႇၶႃႈ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ