ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ၵိူတ်ႇတူ တူင်ႇဝိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search
ၶွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း
Talk icon.svg
လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ - လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

Pictogram voting question.svg
ပၢႆးထႅၵ်ႉ
တႃႇဢုပ်ႇၵူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

ပေႃးမီးလွင်ႈဢမ်ႇပွင်ၸႂ်ၼႆ ထၢမ် - ၽိူၼ်ၸွႆႈထႅမ်

Symbol list class.svg
ဝေႃးႁၢၼ်
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈပွင်ႇဝေႃးႁၢၼ်၊ လွင်ႈလႅပ်ႈတေလႆႈထဵင်ၵၼ် လႄႈ ငဝ်ႈငႃႇ ဝေႃးႁၢၼ်။ - ၶွင်ႈတႅမ်ႈ ငဝ်ႈငႃႇဝေႃးႁၢၼ်

Symbol confirmed.svg
လွင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၸႂ်
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

တႃႇပၼ်ၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈထဵင်မေႃး၊ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း။ - ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

N tech.svg
ထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

တွၼ်ႈတႃႇတွင်ႈထၢမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးထႅၵ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် လၢႆးတႅမ်ႈဝီႇၶီႇ၊ လၢႆးၸႂ်ႉထႅမ်းပလဵၵ်ႉ။ - လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ထႅၵ်ႉ

Pictogram voting merge.png
ႁူမ်ႈတုမ်
တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း | တႃႇပႂ်ႉတူၺ်း

ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉ၊ ၼႃႈလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ - ၵိူၼ်ႇတူ