ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:လၢႆးလေႃး တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:ႁူမ်ႈတုမ် ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
လွၵ်းသဵၼ်ႈ လၢႆးလေႃး တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ပဵၼ် လွင်ႈဢိင်ႈဢၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၢႆးလေႃး တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆးသေ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။