ၵႅၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

တႆး[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်ဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ငဝ်ႈငႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႅၼ် (kěn)

 • noun
 • ၵႅၼ်
 • ၵႅၼ်(n)
 1. ၼႂ်းၵၢင်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ၊
  ၵႅၼ်ၵၢင်” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


ႁိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႅၼ် (kěn)

 • noun
 • ၵႅၼ်
 • ၵႅၼ်(n)
 1. လွၼ်ႉ(မႆႉ) ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ပိူၼ်ႈ သုတ်းသုတ်း၊ တီႈ ဢၼ်ၵႅၼ်ႇသေပိူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉမွၼ်း။
  “လွၼ်ႉၵႅၼ်မႆႉ” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႅၼ် (kěn)

 • verb
 • ၵႅၼ်
 • ၵႅၼ်(v)
 1. ဢမ်ႇသုၼ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်၊ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတေႃႇ ၵေႃႇသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်။ ၶၢႆသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇ သိုဝ်ႉသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။
  “မိူဝ်ႈဝႃး ၵႅၼ်ၼႃႇ ႁႃသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႅၼ် (kěn)

 • verb
 • ၵႅၼ်
 • ၵႅၼ်(v)
 1. ႁွႆႈၽႅၼ်၊ ၶႅၼ်ႁွႆႈ။ (တႆးၼိူဝ်)
  “ၶဵၼ်းႁူဝ် ၵႅၼ်ဝႆႉ ၼိူဝ် တေႃမႆႉ” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႅၼ် (kěn)

 • verb
 • ၵႅၼ်
 • ၵႅၼ်(v)
 1. ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉတၢႆၵႂႃႇလွႆးလွႆးလႄႈ ၵႂႃႇမၵ်းၶႅၼ်ႇ ပိူၵ်ႇမၼ်း မွၵ်ႈသွင်သၢမ်ၼိဝ်ႉ ႁႂ်ႈႁွပ်ႈ လမ်းမႆႉၼၼ်ႉဝႆႉ။
  “ၸဝ်ႈႁႆႈ ၵႅၼ်တူၼ်ႈမႆႉ မႄႇၶႂၢၵ်ႈ ႁႆႈမၼ်းထႅင်ႈ” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႅၼ် (kěn)

 • verb
 • ၵႅၼ်
 • ၵႅၼ်(v)
 1. ပတ်ႉၶႅပ်း၊ ၸွၵ်းၶႅပ်း။ ပိၼ်ႈတိၼ်ၵူၼ်ၶိုၼ်ႈ။
  ၵႅၼ်တိၼ် ၵူၼ်သေ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ” ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႅၼ် (kěn)

 • verb
 • ၵႅၼ်
 • ၵႅၼ်(v)
 1. ႁုင်ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇသုၵ်းသေ မဵတ်ႉၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼွၵ်ႈသုၵ်း သေတႃႉ ၼႂ်းၵၢင်မၼ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵႅၼ် ပဵၼ်သၢၼ်ဝႆႉယူႇ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]


သၢင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႅၼ် (kěn)

 • verb
 • ၵႅၼ်
 • ၵႅၼ်(v)
 1. ဢဝ်ၽႃႈ ၶဵၼ်းၵွၵ်းႁူဝ်။

ႁူဝ်ၼပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး]

 1. ပပ်ႉသပ်း တႆး-တႆး၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ၵႅၼ်&oldid=32597"