ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁိၵ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ႁိၵ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 2 ႁူဝ်။