ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁိၵ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈ တူဝ်ၶပ်ႉၸႅၼ်ႇ ႁင်း ႁိၵ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ႁိၵ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 39 ႁူဝ်။