ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵမ်ႉႁိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႈၼိူင်းလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ