ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵမ်ႉႁိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်တႅၵ်ႈၼိူင်းဢမ်ႇလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၵမ်ႉႁိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်တႅၵ်ႈၼိူင်းဢမ်ႇလႆႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 336 ႁူဝ်။

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)
(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)