ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ဝေႃးႁၢၼ် မၢၼ်ႈ ဢၼ်ယဵၼ်းပဵၼ်မႃး တီႈ သၢၼ်းသၶရိတ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ