Jump to content

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ʌ-

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ တီႈ /ʌ/

[မႄးထတ်း]
တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ ဢၼ်သုတ်းတင်း တူဝ်ယၢင်ႇ သဵင်ၸၼ်ယၢဝ်း
/ʌ/ huh
/ʌb/ cub /ʌb.../
/ʌbz/ clubs
/ʌtʃ/ much /ʌtʃ.../
/ʌtʃt/ touched
/ʌd/ mud /ʌd.../
/ʌdz/ suds
/ʌf/ muff /ʌf.../
/ʌfs/ muffs
/ʌft/ tuft
/ʌɡ/ mug /ʌɡ.../
/ʌɡz/ mugs
/ʌdʒ/ judge /ʌdʒ.../
/ʌk/ muck /ʌk.../
/ʌks/ tux /ʌks.../
/ʌkt/ duct
/ʌl/ mull /ʌl.../
/ʌlb/ bulb
/ʌltʃ/ gulch /ʌltʃ.../
/ʌld/ culled /ʌld.../
/ʌlf/ gulf
/ʌlk/ sulk /ʌlk.../
/ʌlkt/ mulct
/ʌlkts/ mulcts
/ʌlp/ pulp /ʌlp.../
/ʌls/ pulse /ʌls.../
/ʌlt/ cult /ʌlt.../
/ʌlz/ mulls
/ʌm/ hum /ʌm.../
/ʌmp/ bump /ʌmp.../
/ʌmpt/ bumped
/ʌmz/ hums
/ʌn/ run /ʌn.../
/ʌntʃ/ bunch /ʌntʃ.../
/ʌnd/ fund /ʌnd.../
/ʌndʒ/ sponge /ʌndʒ.../
/ʌns/ dunce /ʌns.../
/ʌnt/ hunt /ʌnt.../
/ʌnθ/ month
/ʌnz/ runs
/ʌŋ/ hung /ʌŋ.../
/ʌŋk/ hunk /ʌŋk.../
/ʌŋks/ trunks
/ʌŋkt/ junked /ʌŋkt.../
/ʌp/ cup /ʌp.../
/ʌps/ cups
/ʌpt/ cupped /ʌpt.../
hurry, etc /ʌɹ.../
/ʌs/ bus /ʌs.../
/ʌsk/ tusk
/ʌsp/ cusp
/ʌst/ must /ʌst.../
/ʌʃ/ lush /ʌʃ.../
/ʌʃt/ rushed
/ʌt/ but /ʌt.../
/ʌts/ futz
/ʌθ/ doth /ʌθ.../
other, etc /ʌð.../
/ʌv/ love /ʌv.../
/ʌvz/ loves
/ʌz/ buzz /ʌz.../