တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ:ဢိင်းၵလဵတ်ႈ/ɑːliə

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

» တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ » ဢိင်းၵလဵတ်ႈ » -ɑː- » -ɑːliə


သဵင်ဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

-älēə, /-ɑːliə/, /-A:li@/

သဵင်[မႄးထတ်း]

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်း]

  1. In non-rhotic accents, words at /-ɑː(r)liə/, /-ɑːliə(r)/ and /-ɑː(r)liə(r)/ are also rhymes for words on this page.
  2. In some accents, the pronunciation of some of the words on this page ends in /-ɑːljə/, reducing the number of syllables of these words by one.

သၢမ်သဵင်[မႄးထတ်း]

သီႇသဵင်[မႄးထတ်း]

ႁူၵ်းသဵင်[မႄးထတ်း]