ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:ၶေႃႈၸီႉၼႄၸူး တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး

တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် သွႆႉၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ [[တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင်:Xxxx]] ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်မီးဝႆႉ ဢွင်ႈၸိုဝ်ႈၶွင်တူဝ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၶဝ်ၵႆႉၼႄပၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၼမ်၊ ဢၼ်ၸႅၵ်ႇၶဝ်မႃးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ "ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:" ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇထႅၵ်ႉမၼ်းဝႆႉၼင်ႇ [[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင်|ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ]] (ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇမၼ်း)။ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉႁင်းမၼ်း ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆၼႆႉ