မေႃႇၵျူး:ping user

လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ မႃး
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at မေႃႇၵျူး:ping user/doc

local export = {}

local match = string.match

local function link(username, link_text)
	if type(username) ~= "string" then
		error('The function "link" requires a string argument.')
	end
	
	local namespace = match(username, "^(.+):")
	local userpage
	if namespace and namespace ~= "User" then
		if match(username, "^%x%x?%x?%x?:%x%x?%x?%x?:%x%x?%x?%x?:%x%x?%x?%x?:%x%x?%x?%x?:%x%x?%x?%x?:%x%x?%x?%x?:%x%x?%x?%x?$") then
			userpage = username
		else
			error('The username "' .. username .. '" contains the incorrect namespace "' .. tostring(namespace) .. '".')
		end
	else
		userpage = match(username, ":(.+)$") or username
	end
	
	if not link_text then
		link_text = userpage
	end
	
	return "[[User:" .. userpage .. "|" .. link_text .. "]]"
end

function export.reply_to(frame)
	local params = {
		[1] = { list = true, allow_holes = true },
		["alt"] = { list = true, allow_holes = true },
		["p"] = { allow_empty = true },
	}
	
	local args = require("Module:parameters").process(frame:getParent().args, params)
	local usernames = args[1]
	local link_text = args["alt"]
	local prefix = "@"
	local postfix = args.p or ":"
	local namespace = mw.title.getCurrentTitle().nsText
	
	local output = {}
	
	if #usernames == 0 then
		if namespace == "Template" then
			usernames = { "Example~enwiktionary", maxindex = 1 }
		else
			error("Error in replyto template: Username not given.")
		end
	end
	
	for i = 1, math.max(usernames.maxindex, link_text.maxindex) do
		table.insert(output, link(usernames[i], link_text[i]))
	end
	
	output = prefix .. table.concat(output, ", ") .. postfix
	
	return output
end

return export