ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵဝ်ႇမွၼ်ႇ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 21:27, 28 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2023။ 21:27, 28 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2023 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ငဝ်ၶၢႆပၢႆၵိၼ်‏‎ (05:06, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 2. ငဝ်ႈငႃ‏‎ (05:06, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 3. ငူၼ်ႉလမ်‏‎ (05:06, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 4. ငွၵ်ႈမႃးလူင်းမႃး‏‎ (05:06, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 5. ငွၺ်ႉ‏‎ (05:06, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 6. ငၢဝ်းမွင်းၵွင်ႈ‏‎ (05:06, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 7. ငၢႆႊ‏‎ (05:06, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 8. ငႅပ်းႁိူၼ်း‏‎ (05:07, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 9. တင်းသိုၵ်း‏‎ (05:07, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 10. တိတ်းႁွႆး‏‎ (05:07, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 11. တိုဝ်ထိူၼ်တိုဝ်ၶိူဝ်း‏‎ (05:08, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 12. တိုၼ်းတိုၼ်းတၢၼ်းတၢၼ်း‏‎ (05:08, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 13. တိၼ်တိုၵ်း‏‎ (05:08, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 14. တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁေႇ‏‎ (05:08, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 15. တုင်ႈၼႃႈတေႃႇၼႃႈ‏‎ (05:08, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 16. တုတ်ႇ‏‎ (05:08, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 17. တုၵ်းတုၵ်းတဝ်တဝ်‏‎ (05:08, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 18. တုၺ်း‏‎ (05:08, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 19. တူၵ်းတႃလႂ်ယူႇတႃႇၼၼ်ႉ‏‎ (05:10, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 20. တေႃးထူင်‏‎ (05:10, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 21. တေႃႇမၢၵ်ႇၶုမ်ႇ‏‎ (05:11, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 22. တေႇဝႃႉ‏‎ (05:11, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 23. တဵၵ်းၶီႈတဵၵ်းတဵင်‏‎ (05:11, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 24. တဵၼ်ႈတဵတ်ႈဢွင်ဢွင်‏‎ (05:11, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 25. တွင်ႉၶူၼ်ႉတွင်ႉႁၢၵ်ႈ‏‎ (05:11, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 26. တွမ်ႇလွမ်ႇဢွၼ်ႇ‏‎ (05:11, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 27. တွၵ်ႇၵႅၼ်တင်ႈ‏‎ (05:11, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 28. တၢင်းၵႂႃႇတၢင်းပႆႇ‏‎ (05:12, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 29. တၢင်ႇသီႇမွမ်ႈၸွမ်ႁူဝ်‏‎ (05:12, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 30. တၢင်ႇသၢင်ႇၵႃႇယၼႃႇ‏‎ (05:12, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 31. တၢင်ႇသၢင်ႈတၢင်ႇတီႈ‏‎ (05:12, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 32. တၢႆသိူဝ်ၼႃႈမိူင်း‏‎ (05:12, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 33. တႃႇပီႈတႃႈၼွင်ႉ‏‎ (05:12, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 34. တႃႇမွတ်ႇလိပ်း‏‎ (05:12, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 35. တႄးဝိတ်း‏‎ (05:12, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 36. တႅဝ်ႇမၢၵ်ႈ‏‎ (05:13, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 37. တႅၵ်ႇပဵၼ်မုင်ႉ‏‎ (05:13, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 38. တႆးဢၢင်း‏‎ (05:13, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 39. ထင်ႇၶီႈမုၵ်ႈ‏‎ (05:13, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 40. ထဝ်ႈၼင်ႇႁူႇၼင်ႁမ်း‏‎ (05:13, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 41. ထူဝ်မဵၼ်ၶူဝ်ႈ‏‎ (05:13, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 42. ထၢၵ်ႈ‏‎ (05:14, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 43. ထႃႇထု‏‎ (05:14, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 44. ပိဝ်ႈယူၼ်ႈယူၼ်ႈ‏‎ (05:15, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 45. ပိုတ်ႇပၢင်ႇ‏‎ (05:15, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 46. ပိုၼ်ၶၢဝ်‏‎ (05:15, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 47. ပိၵ်ႇသၢႆႉၶႂႃႇမိုဝ်း‏‎ (05:15, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 48. ပီးပွၵ်ႉ‏‎ (05:15, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 49. ပီႇတွင်ႇႁႅင်ႈ‏‎ (05:15, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)
 50. ပုတ်ႈႁၢင်ႈပုတ်ႈႁေႃ‏‎ (05:15, 23 ၸုၼ်ႇ 2020)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)