တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ သွင်ၸၼ်ႉ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 21:27, 28 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2023။ 21:27, 28 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2023 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

ၼႃးလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆ့ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၼႃးလိၵ်ႈ ၸိူဝ်း ပိၼ်ႇၸီႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈပိၼ်ႇၸီႉတၢင်ႇဢၼ်။ ထႅဝ်လႂ်ထႅဝ်ၼၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ ထီႉၼိုင်ႈ လႄႈ ထီႉသွင်၊ ၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် တူဝ်ပိၼ်ႇၸီ့ ထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇၸီ ၸီႉပၼ်ၸူး ဢၼ်ပဵၼ် ယိူင်းမၢႆ တူဝ်ပိၼ်ႇၸီႉ ထီႉသွင် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈယိူင်းၸူး "တႄႉတႄႉ" ၼၼ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈပွင်ႇၼႄ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီး ၽွၼ်းလႆႈ။