ၵေႃႇသၢင်ႈဢၶွင်ႉ

Jump to navigation Jump to search
It is recommended to use a unique password that you are not using on any other website.

တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႇ ဢၼ်ယႃႉၵဝ်းဝီႇၶီႇ မိူဝ်ႈႁဵတ်းဢၶွင်ႉ, ႁဝ်းၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼႂ်းလွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉ (more info):

ၶိုၼ်းသၢၼ်ႉ
Can't see the image? Request an account

ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၵူၼ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵေႃႉႁဵတ်းဝႆႉ

77,621

မႄးထတ်း

30,775

ၼႃႈလိၵ်ႈ

8

မိူဝ်ႈဢၼ်ပႆႇပေႃးႁိုင် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ