လွၵ်းပိူင် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 18:11, 7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022။ 18:11, 7 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

ၼႃးလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆ့ ၼႃးလိၵ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ဢွင်ႈတီႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆ့ တီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း။ မိူဝ်ႈပႆႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တွင်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူတ်ႇတူၺ်း ႁဵင်းၵွင်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:&‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 2. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:-fr-သၢင်ႈ-‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 3. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:-fr-ႁိၵ်ႈ-‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 4. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:=‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 5. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cans‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 6. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Cher‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 7. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Combining Diacritical Marks title‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 8. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Deva‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 9. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:FWOTD main‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 10. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:FlowMention‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 11. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Foreign word of the day‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 12. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Fr‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 13. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Geor‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 14. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Grek‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 15. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Gujr‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 16. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Guru‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 17. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Hang‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 18. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Hani‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 19. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Hebr‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 20. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:IPA-lite‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 21. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:ISBM‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 22. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Italic‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 23. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Khmr‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 24. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Knda‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 25. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 26. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:LQT page converted to Flow‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 27. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:LQT post imported with different signature user‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 28. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:LQT post imported with supressed user‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 29. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Laoo‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 30. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Latn‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 31. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Latn-def/sandbox‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 32. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Mlym‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 33. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:NUMBEROFARTICLES‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 34. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R2A‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 35. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:Daijirin‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 36. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:Dobson 1957/documentation‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 37. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:Eory 2007‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 38. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:Kenkyusha JEL Pocket‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 39. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:Kokugo Dai Jiten‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 40. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:OxfordJapanese‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 41. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:Shogakukan‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 42. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:du Cange‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 43. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:R:ps:NEVP‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 44. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Show-head‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 45. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Show-tail‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 46. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Softredirect‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 47. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Taml‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 48. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Telu‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 49. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:User lang subcat/0‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)
 50. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:User lang subcat/1‏‎ (ႁဵင်းၵွင်ႉ တၢင်ႇၸိူဝ်း)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)